สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) มอบทุนป.เอก 2010

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเป็นทุนที่ให้แก่ผู้สมัครชาวไทยที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เทียบได้กับปริญญาตรีของออสเตรเลีย และได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท แต่มีประสบการณ์การทำวิจัย โดยผู้สมัครต้องส่งเค้าโครงการทำวิจัย ประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย มาพร้อมกับใบสมัคร (สมัครเรียนได้ทุกสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แห่งชาติออสเตรเลีย)

สำหรับเอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร มีดังนี้
1.?? Transcripts or certificates
2.??? English test result (IELTS หรือ TOEFL )
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษดูได้ที่
http://info.anu.edu.au/studyat/International_Office/getting_in/englishreqmts

3.Recommendation letters
4. Proposal
5.Curriculum Vitae ( ผู้สมัครต้องส่ง Proposal และ Curriculum Vitae มาให้ทาง e-mail ด้วย )

จะเป็นการดีอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัคร หากสามารถติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รวมทั้งมีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆ ของแต่ละสาขาวิชาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ที่ www.anu.edu.au

กำหนดการคัดเลือก
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม?? 2553

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553

ประกาศผล จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยส่งมาที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

ติดต่อสอบถาม : คุณเสฏฐวุฒิ อุรา โทร. 0-2613-2845 โทรสาร 0-2613-2846 E-mail : integrated.sci@gmail.com
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : www.ci.tu.ac.th.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ