สำนักงานศาลยุติธรรม ให้ทุน ศึกษาต่อระดับ ป.โท และ ป.เอก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักงานศาลยุติธรรม ให้ทุนการศึกษา ศึกษาต่อระดับ ป.โท และ ป.เอกในต่างประเทศ หลักสูตร LL.M. ณ Chicago-Kent College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึง 15 พ.ค.2552

ด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษา??? ต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และมีมติให้จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชากฎหมาย ณ Chicago-Kent College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเห็นควรจัดให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับ ทุนดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ที่สนใจสามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.iad.coj.go.th/news_view.php?id_news=202

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ