สำนักงาน ก.พ. เปิดรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทุน ป.โท เอก

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก??? ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 10 หน่วย จำนวน 50 ทุน

หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. และหน่วยที่ 3. ให้เลือกศึกษาในสาขาวิชาที่เ กี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น
– Energy Policy
– Environmental Policy
– Information and Communication Policy
– Biotechnology Policy
– Crime Policy and Drug Policy
– Urban Policy and Housing Policy
– Education Policy and Welfare Policy
– Social Policy and Planning
– Nanotechnology Policy

หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6 ให้เลือกศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องงกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดังต่อไปนี้
– Business Logistics
– Supply Chain Management
– Agricultural Logistics
เน้น Cold Chain Management /
Cool Chain Management / Traceability
– ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้ในระบบ
Logistics และ Supply Chain
– Logistics Engineering /
Logistics System
– Design for Logistics

หน่วยที่ 7? หน่วยที่ 8 และหน่วยที่ 9 ให้เลือกศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน/การจัดการพลังงาน ดังต่อไปนี้
1. ด้านนโยบายและแผน ได้แก่
– Energy Policy and Planning
– Sustainable energy policy and planning
– Energy economics
– Integrated resource planning
– Power system management
– Climate change policy
– Energy Law
– Transportation management and energy
planning
– Sustainable urban planning
2. เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
– Biofuel processing
– Biomass-to?energy conversion
– Waste?to?energy conversion
– Sustainable biomass production
เน้น energy and food security
-Hydrogen Energy
3. Advanced Fossil fuel technology ได้แก่
– Clean coal technology
– Gas-to-liquid technology
– Petroleum Geology
– Petroleum Geophysics
4. เทคโนโลยีและการจัดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy efficiency technology
and management)
– Sustainable building design
– Energy Management in building
– Industrial control for energy efficiency
– Advanced vehicle technology
– การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการใช้พลังงาน

หน่วยที่่ 10 อิสลามศึกษา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarship.ocsc.go.th/Scholarship.aspx

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ