สำนักงาน ก.พ. มอบทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ ระดับปริญญาโท-เอก

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2553 (ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ ) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้่ส่วนราชการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว มีการนำองค์ความรู้ วิธีการ กระบวนการหรือเครื่องมื่อใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับส่วนราชการอย่างทันเหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรับปรุง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานราชการ และพัฒนาระบบฐานความรู้ของข้อเสนอนวัตกรรมภาครัฐ

จึงประกาศรับสมัครทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ จำนวน 10 ทุน? ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553

โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ download ใบสมัครและแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

การรับสมัคร
1. เอกสารที่? e-mail ที่ inno_scholarship@ocsc.go.th e-mail ที่ได้รับภายหลังเวลา 24.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยของวันที? 24 กันยายน 2553 จะไม่รับพิจารณา

2. ให้ส่งเอกสาร อย่างละ 1 ชุด ไปที่
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต้องส่งถึงสำนักงาน ก.พ.? ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
โดยวงเล็บที่มุมซองว่า ?ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ?

ที่มา http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0003609

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ