หอการค้าไทย มอบทุน วิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยหลักสูตรประกอบด้วย วิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงการนำความรู้ ไปปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น นักศึกษาสามารถเลือก กลุ่มวิชาโท ในสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนทั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างมากมาย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษาเต็ม 5 ทุน (ผู้มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป)
ทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง 40 ทุน (ผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป)

ระยะเวลาการศึกษาปริญญาตรี ปกติ 4 ปี ปริญญาตรี ปวส.ต่อเนื่อง 2 ปี

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี

โดยในส่วนของวิศวกรรมโลจิสติกส์นั้นประกอบด้วยรายวิชาหลักดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
3. ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
4. กฎหมายการค้าและพิธีการทางศุลกากร
5. ระบบขนถ่ายวัสดุ
6. การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
7. ระบบจัดซื้อและพัสดุคงคลัง
8. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
9. การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์
10. สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 13 มีนาคม 2552
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: http://utcc 2.utcc.ac.th/faculties/engineer/logistics/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ