ออสเตรียให้ทุน Technology Grante ปริญญาเอก

ประเทศออสเตรียให้ทุนการศึกษา Technology Grante ภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประเภททุนปริญญาเอก

(Ph.D. Scholarship) สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในไม่เกิน 19 มิ.ย.2552 หรือส่งด้วยตนเอง ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 22 มิ.ย.2552

สาขาที่เปิดให้ทุนปริญญาเอก คือ
1. Natural Sciences
2. Engineering
3. Economics
4. Management
5. Medicine (technology-related medicinal disciplines in diagnostic field,modern operation technigues such as? Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electrocardiography (ECG), Arthroscopy,Prosthodontics, etc.)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หรือ บุคคลทั่วไป
– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ต.ค.2552
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คือ
1. ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ประมาณ 10, 000 ยูโร
2. ค่าเดินทาง ประมาณ 870 ยูโร(ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละประเทศ)

ผู้ต้องการทราบรายละเอียดทุน สามารถเข้าไปดูได้ใน
www.inter.mua.go.th? โดยคลิกไปที่เรื่อง
?ทุนการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์?
ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการสมัคร
สำหรับทุนการศึกษาด้านบริหารสำหรับประเทศไทยได้ที่
La Trobe International
โทรศัพท์ (+613) 9627 4805
โทรฟรี ในออสเตรเลีย: 1800 619 768
Fax: (+613) 9479 3660
E-mail: international@latrobe.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ