ออสเตรเลียเปลี่ยนกฎการให้วีซ่านักเรียนแล้ว

มีการพิจารณาถึงการเข้าประเทศออสเตรเลียของผู้ถือวีซ่านักเรียน (Student Visa)...