ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เรียนต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2012

รัฐบาลสิงคโปร์ ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจากประเทศอาเซียน เพื่อให้นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศของตน ทางรัฐบาลสิงคโปร์จคงประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเรียนต่อในประเทศสิงคโปร์ประจำปีการศึกษา 2012

ทุนการศึกษานี้มอบโดยมหาวิทยาลัย National University of Singapore, Nanyang Technology University และ Singapore Management University โดยให้ทุนในทุกสาขาที่ผู้เรียนต้องการศึกษาต่อ

รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดคุณสมบัติผู้รับทุนไว้ดังนี้
1.อาศัยอยู่ในอาเซียน มีสัญชาติของประเทศที่อาศัยอยู่
2.จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
3.เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4.มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเรียนต่อต่างประเทศได้

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบไปด้วย
– ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด)
– ใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
– เรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้ออะไรก็ได้ 300-500 คำ
– เอกสารอื่นๆ เช่น ประกาศนียบัตร จดหมายรับรอง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้ที่ผ่าการคัดเลือกจะได้รับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในสิงคโปร์ พร้อมตัวเครื่องบินไป-กลับ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554

สอบถามเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ