ฮันโนเวอร์ มอบ 60 ทุน ป.เอก ด้านการแพทย์

โรงเรียนทางด้านการแพทย์ฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี? (Hannover Medical School? (MHH), Germany) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โปรแกรมนานาชาติ จำนวน 60 ทุน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เริ่มเรียนเดือนตุลาคม 2009

โรงเรียนศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านชีววิทยาทางการแพทย์ ฮันโนเวอร์ (Hannover Biomedical Research School) เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียนทางด้านการแพทย์ฮันโนเวอร์? มีความยินดีที่จะเชิญนักศึกษาต่างชาติเข้ารับทุนดังกล่าว ที่จะเริ่มการศึกษาช่วงเดือนตุลาคม 2009 โดย 60 ทุนที่มอบให้สามารถแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

Molecular Medicine? จำนวน 20 ทุน เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างวิทยาศาสตร์กับตัวสถาบันหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยด้วย

Infection Biology จำนวน 20 ทุน เป็นโปรแกรมที่จะทำให้นักศึกษา เรียนรู้ในเรื่องของการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา และการมีชีวิตของเซลล์

Regenerative Science จำนวน 20 ทุน เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งมีชีวิต การมีชีวิตของสเตมเซลล์

รวมไปถึงปัจจุบันในการเติบโตของสิ่งมีชีวิต ระยะเวลาการศึกษาดังกล่าว ใช้เวลาศึกษาจำนวน 3 ปี ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีที่ผู้มีความสามารถทางด้านนี้ มีความรู้มากขึ้น ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก

ระหว่างการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำงานค้นคว้า วิจัย สัมมนา รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก DFG

สำหรับคุณสมบัติโดยภาพรวมของผู้สมัคร จะต้องเป็นคนที่มีความสนใจในสาขาวิชาที่มอบทุน ต้องมีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในขั้นดีเลิศ และที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับทุน 2 ใน 3 จะเป็นนักศึกษาจากต่างชาติ

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 1 เมษายน 2009
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: www.mh-hannover.de/hbrs.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ