ฮิตาชิ มอบทุน ป.โท-เอก- วิจัย ปี 09

มูลนิธิกอง ทุนการศึกษาฮิตาชิ (The Hitachi Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเอก ให้กับนักศึกษาใน 13 มหาวิทยาลัย จาก 5 ชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประจำปี 2009 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. Hitachi Scholarship Program
ทุนสำหรับศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ระดับปริญญาโท ระยะเวลาของการให้ทุน 2 ปีครึ่ง

– ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาของการให้ทุน 3 ปีครึ่ง

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
ทางมูลนิธิจะให้การสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ค่าเดินทาง
ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ซึ่งจะต้องเป็นสนามบิน
ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยของผู้รับทุนกับสนามบินใน ญี่ปุ่นมากที่สุด รวมไปถึงค่าเดินทางจากสนามบินในญี่ปุ่นไปยังสถานที่ที่ผู้รับทุนจะเข้าศึกษา และค่าเดินทางไปยังมูลนิธิฮิตาชิด้วย ในกรณีที่ผู้รับทุนพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว จะจ่ายให้เฉพาะตั๋วเครื่องบินขากลับ
ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ค่าที่พักอาศัย
ค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิ

2. Hitachi Research Fellow Program
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาของทุน ทุนระยะสั้น 1-3 เดือน ทุนระยะยาว 6-12 เดือน โดยระยะของการให้ทุนจะเริ่มนับ 1 ตั้งแต่ผู้รับทุนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นและสิ้นสุดลงเมื่อเดินทางออกจากญี่ปุ่น โดยทุนนี้ไม่สามารถขยายเวลาได้

3. Komai Fellowship Program
ทุนเพื่อทำวิจัยสาขาสังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ระยะเวลาของทุน 3 เดือนมากสุด โดยระยะของการให้ทุนจะเริ่มนับ 1
ตั้งแต่ผู้รับทุนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น และสิ้นสุดลงเมื่อเดินทางออกจากญี่ปุ่น โดยทุนนี้ไม่สามารถขยายเวลาได้

วันหมดเขตรับสมัครของทุนทั้ง 3 สาขา
วันที่ 30?พฤศจิกายน 2008


สถานที่ส่งใบสมัคร
21F Akihabara UDX Building
14-1, SOTO-Kanda 4-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010
Japan

เว็บไซต์: http://www.hitachi.com/

หรือเว็บไซต์: www.hitachi-scholarship.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ