เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนการศึกษาป.โท-เอก

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.)? สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สกทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2

โดยผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังทำงานวิจัยอยู่ใน ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก TRIDI และมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับที่จะขอรับทุนการศึกษา เกี่ยวข้องกับสาขาความเชี่ยวชาญ (Excellence Area) ของห้องปฏิบัติการนั้น

กำหนดวันรับสมัครคัดเลือก
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 – 6 กันยายน 2552


ติดต่อขอรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท
ปริญญาเอกจากอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
หรือ คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ
โทร: 02-470-9815
Email: [email protected]

การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ยื่นผ่าน
รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และต้องยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 6 กันยายน 2552 ดังเอกสารแนบ(ประกาศให้ทุน และ ใบสมัครคัดเลือกทุนNTC)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:
http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=200904000896

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ