โครงการรับตรงดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จีนวิทยา 2558

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาฝากกันจ้า มาดูกันเลย

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีนศึกษาครับผม

 

โดยโครงการนี้ผู้สนใจสามารถทำการสมัครได้กันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558  เลยจ้า

 

5233

คุณสมบัติ
 – เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 – เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 – เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 – เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)กลุ่มสาระวิชาต่างๆ ดังนี้
      – ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
       – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
      – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2.50
 – เป็นผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ระดับ 3 ขึ้นไป (ระดับสูงสุดคือระดับ 6)กรณีไม่มีผลการสอบ หรือผลการสอบ HSKต่ำกว่าระดับ 3  จะต้องสอบข้อเขียนวิชาภาษาจีน

 

หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
– สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป (ถ้ามี)
– สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์

 

สามารถทำการสมัครกันด้แบบออนไลน์ที่นี่เลยจ้า ทำการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ