โทรคมนาคมแห่งชาติ คัดมอบทุน ป.โท-เอก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก..ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 6 หน่วย รวม 6 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี

ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก

– เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50

– มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 (paper?based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 (computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79-80 (Internet-based)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: http://www.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ