โมร็อกโกมอบ ทุนปริญญาตรี-โท-เอก

รัฐบาลโมร็อกโกได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2009 – 2010 จำนวน 15 ทุน โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษาดังนี้

คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครต้องสมัครผ่านกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้
3. ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอารบิกในระดับดี

หลักฐานการสมัคร จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1. ใบสมัคร (สำเนาได้จากเว็บไซด์ www.amci.ma)
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
4. สำเนาสูติบัตร
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
6. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง
7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
8. สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือสำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาปริญญาตรี และสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์

ทุนที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 96 ดอลลาร์สหรัฐ และรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน แต่ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้
จากเว็บไซด์ www.amci.ma
หรือสอบถามที่ 02-643-5000 ต่อ 2035
โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอก แบบฟอร์มด้วยลายมือ และส่งเอกสารไปยังกระทรวงการต่างประเทศทราบ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ