100 ทุนเรียนฟรี!! โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ปีการศึกษา 2561

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดดําเนินโครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

และได้ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มี อัตราการศึกษาต่อต่ำ จํานวน 100 ทุน

ผู้ได้รับทุนจะได้รับสิทธิ์ที่นั่งในการเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเงินทุนค่าครองชีพ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตลอดระยะเวลา การศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ สิทธิ์การได้รับหรือไม่ได้รับทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน จากสถาบันอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ตามประกาศรับสมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กลุ่มเป้าหมายผู้สมัครได้แก่ เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

-ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร

-บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึง วันที่สมัคร

-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร

-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 (เดือนมีนาคม 2561)

-ไม่เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา (ตรวจสอบจากฐานข้อมูล รายบุคคลด้านนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

-ไม่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาแล้ว หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจําปีการศึกษา 2561 จากทุกระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี และทุกโครงการของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งนี้ หากผู้สมัครท่านใดที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาอื่นใดอยู่ก่อนมาสมัครรับทุนตามโครงการฯ นี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถูกเพิกถอนรายชื่อออกในทันที

-ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาได้กําหนดไว้

-ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในประกาศจะถูกคัดชื่อออกจากระบบการ คัดเลือก และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ ไปแล้วก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่อไปในภายหลัง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 2 รูป

-สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง และสำเนา 2 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

-สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

-ใบแสดงผลคะแนน ONET / GAT / PAT จำนวน 2 ชุด

-หลักฐานการประกาศผล T_CAS และสอบตรงทุกฉบับ จำนวน 2 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

อ่านวิธีการสมัครโดยละเอียดได้ทาง www.sbpac.go.th/index.php

 

ปิดรับสมัคร:

25 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sbpac.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ