14 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงยากที่สุด ควรฝึกพูดให้ถูกต้อง จะได้เหมือนเจ้าของภาษา

ด้วยเสียงสระอีก 20 เสียง พยัญชนะอีก 25 เสียง และความผิดปกติต่างๆ...

March 2, 2018 6 Mins Read
1.8K Views