งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประกาศรับบทความ “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

สำหรับสายงานวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สามารถร่วมส่งบทความเข้าร่วมประกวดในงาน ‘เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14’ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ได้แล้ววันนี้!

บทความนั้นจะเป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ในธีม  “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก และอาหารจากทาง สกสว. รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

รายละเอียด:

– รับบทความวิชาการ/บทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

– มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– มีความยาว 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรม)

– ใช้ Font Thai Saraban PSK ขนาด 16

– ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA

 

หัวข้อย่อยสำหรับการส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ:

1. สังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภาวะข้ามชาติในยุคดิจิทัล (Multicultural Society, Identity and Transnationalism in the Era of Digital Technology)

2. ภาษาและภาษาศาสตร์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Language and Linguistics in the Age of World-disrupting Technology)

3. สุนทรียศาสตร์ อารมณ์ และสุขภาวะของสังคม (Aesthetics, Emotion and Implications on Social Well-Being)

4. iMindfulness: ความตระหนักรู้ในตนสู่หนทางการเปลี่ยนแปลง (iMindfulness: Self-awareness toward Transformation)

5. มนุษย์กับการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี (Humans and their Co-existence with Technology)

6. โลกออนไลน์กับเสถียรภาพของสังคมและความมั่นคงของประเทศ (Online World, Social Stability and National Security)

7. เทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพในสังคมประชาธิปไตย (Technology and Healthcare in Democratic Society)

8. เทคโนโลยีกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (Technologies, Human Rights and Peace)

9. เทคโนโลยีกับความสามารถที่แตกต่างของมนุษย์: แบ่งแยกหรืออยู่ร่วม (Technology and Human (this)Ability: Dividing or Including)

10. เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ กับสังคมผู้สูงอายุ (Technology, Healthcare and Aging Society)

11. เทคโนโลยีและการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Technology and Humanized Medicine)

 

วิธีส่งบทความ:

ส่งไฟล์ Microsoft Word ของบทความได้ที่อีเมล ihumanities14@gmail.com

 

สิ่งที่จะได้รับ:

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก และอาหารจากทาง สกสว.

 

หมดเขตรับบทความ:

31 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล: ihumanities14@gmail.com

Facebook: @เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14:The 14th Thai Humanities Research Forum

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ