รัฐบาลเกาหลีใต้ มอบทุนเรียนฟรี พร้อมเงินเดือน สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน

วันนี้เรามีทุนรัฐบาลเกาหลีใต้มาฝากกันค่ะ ซึ่งในปีนี้ทางรัฐบาลเกาหลีแจกทุนในระดับปริญญาโททั้งสิ้น 775 ทุนจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้โควตามาจำนวน 15 ทุน โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

-Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต จำนวน 5 ทุน

-Universities Track สมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง จำนวน 10 ทุน โดยเลือกสมัครได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสมัครทั้ง 2 track

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

-เงินตั้งตัว 200,000 วอน (ประมาณ 5,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน 900,000 วอน (ประมาณ 26,000 บาท)

-ค่าทำวิจัย 210,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายศิลป์ (ประมาณ 6,000 บาท) และ 240,000 วอนต่อเทอมสำหรับสายวิทย์ (ประมาณ 7,000 บาท)

-เรียนภาษาเกาหลีฟรี 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร

-ค่าทำวิทยานิพนธ์

-ประกันสุขภาพ 20,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 500 บาท)

-รางวัลพิเศษสำหรับผู้ได้ TOPIK ระดับ 5 และ 6 100,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 2,000 บาท)

-รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เรียนจบแล้วกลับประเทศของตนทันที 100,000 วอน (ประมาณ 2,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ทุกสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทย

-สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี

-อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึง 1 กันยายน 2018)

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2018 สำหรับผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคาดว่าจะจบภายใน 31 สิงหาคม 2018

-ผู้สมัครต้องไม่เคยเรียนหลักสูตรปริญญาในเกาหลีใต้มาก่อน ยกเว้นเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนนี้มาก่อนเท่านั้น

-เกรดเฉลี่ยรวมขั้นต่ำ 2.64 ขึ้นไป

-ผู้ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนภาษาเกาหลียื่นมาสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-บุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ใบแนะนำตัว (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)

-Statement of Purpose (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)

-จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)

-ใบแสดงสัญญาการรับทุน (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)

-เอกสารประเมินสุขภาพเบื้องต้น (มีแบบฟอร์มให้ในชุดใบสมัคร)

-ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะจบ

-ทรานสคริปต์

-เอกสารแสดงผลทดสอบทางภาษา เช่น TOPIK , TOEFL , TOEIC, IELTS (ถ้ามี)

-ผลงานที่เคยตีพิมพ์หรือรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดา เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

– ทะเบียนราษฎร์

– สูติบัตร

– บัตรประชาชน

– หนังสือเดินทาง

ทั้งนี้เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในภาษาอังกฤษหรือเกาหลีเท่านั้น ถ้าต้องนำไปแปลต้องนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุลทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

Embassy Track ประเภทสมัครผ่านสถานทูต

– สมัครด้วยตัวเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก็ได้

– ผู้สมัครต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครมา 3 อันดับ

– สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ

– การสมัครผ่านสถานทูต ผู้สมัครต้องส่งสำเนาเอกสารการสมัครทั้งหมดเพิ่มอีก 3 ชุดด้วย

 

Universities Track ประเภทสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง

– สมัครโดยส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียน โดยเลือกสมัครได้เพียง 1 สถาบันเท่านั้น

– กำหนดการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไป ให้ติดตามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นๆ

– เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครจะไม่มีการคืน

– การสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ใช้เอกสารการสมัครเพียงชุดเดียว

 

ปิดรับสมัคร:

16 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Creative C , www.studyinkorea.go.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ