มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 2,080 อัตรา หมดเขต 25 ธ.ค. 63

เอาใจคนอยากทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา! และงานนี้ไม่ได้มีมาให้ลงสมัครกันเล่นๆ แต่เป็นการเปิดรับที่มากถึง 2,000+ อัตรา!!

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 029/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 2,080 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

การจ้างงานตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,080 อัตรา แบ่งเป็นจำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1,040 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ประเภทนักศึกษา จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามพื้นที่ตำบลเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

 

ระยะเวลาการจ้าง:

ระยะเวลา 12 เดือน

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1. ประเภทประชาชนทั่วไป (จำนวน 520 อัตรา)

– เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจัดวุฒิการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

– เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง

– สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

 

2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (จำนวน 1,040 อัตรา)

– เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

– เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง

– สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

 

3. ประเภทนักศึกษา (จำนวน 520 อัตรา)

– เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.)

– เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง

– สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

 

อัตราค่าจ้าง:

– ประเภทประชาชนทั่วไป อัตรา 9,000 บาท /เดือน

– ประเภทบัณฑิตจบใหม่ อัตรา 15,000 บาท /เดือน

– ประเภทนักศึกษา อัตรา 5,000 บาท /เดือน

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ที่ www.1t1u-buu.com ตั้งแต่วันนี้- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-102297 (ในวันและเวลาราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ