ชวนประกวด “Young Architect ECO Home Contest” ชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท!!

เปิดเวทีให้นักศึกษาได้มาประลองปัญญาและไอเดียความคิดสร้างสรรค์กันอีกครั้ง! ไม่แน่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางนักออกแบบมือทองของคุณก็เป็นได้!!

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีคณะที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน “Young Architect ECO Home Contest” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,000,000 บาท

 

 

คุณสมบัติ:

– ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

– ผู้ส่งผลงานต้องเป็นบุคคลเดียว โดยต้องลงทะเบียน ใน website โครงการ www.youngarchecohome.com ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ชั้นปี สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และอีเมล์ให้ครบถ้วน

 

รูปแบบการประกวด:

การประกวดมี 2 ประเภท สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ประเภทที่ 1 ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดเล็ก 1-2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 3,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีราคาสูง)

ประเภทที่ 2 ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีราคาสูง)

– แบ่งการประกวดตามภูมิภาคของมหาวิทยาลัยที่ผู้เข้าประกวดศึกษาอยู่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

– วันสิ้นสุดกำหนดส่งผลงานประกวด ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

กติกาการประกวด:

– ไม่ได้กำหนดจำนวน หรือขนาดห้องต่างๆ เพื่อให้อิสระแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในการกำหนดแนวความคิดของการอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย

– สามารถนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (knockdown) มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบได้ (หากต้องการ) รวมทั้งให้กำหนดตำแหน่งโครงสร้างสำหรับการติดตั้งนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบด้วย (ทั้งนี้การใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง)

– ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอหรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน:

– แนวความคิดในการออกแบบบ้านที่สามารถลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี ประสิทธิภาพ (30)

– ความรู้ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน หรือพลังงานสะอาด มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ (20)

– ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีได้อย่างเหมาะสม (20)

– มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่นำไปใช้เป็นแบบก่อสร้างได้จริง (15)

– ความสวยงาม เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ (10)

– คุณภาพการนำเสนอผลงาน (5)

 

รางวัลการประกวด:

ผู้ชนะรางวัลที่ 1,2 และ 3 ของทุกประเภท ทุกภูมิภาค จะต้องเข้าร่วมค่ายยุวสถาปนิก (Young Architect Camp) ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อประกวดระดับประเทศ

 

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด:

– เข้า website www.youngarchecohome.com

– ลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

– ส่งไฟล์ผลงาน โดยการ Upload File ตั้งชื่อ Folder

– อักษรภาษาอังกฤษ ตามภูมิภาค ได้แก่ N ภาคเหนือ, C ภาคกลาง, NE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ S ภาคใต้

– ตัวเลข ประเภทการประกวดตามขนาดพื้นที่ ได้แก่ 150 หรือ 300

– ชื่อ.นามสกุล ผู้เข้าประกวด ภาษาไทย

ตัวอย่างเช่น

NE150สมชาย.รักประกวด
ผู้เข้าประกวดชื่อสมชาย
รักประกวด ส่งผลงานประเภท 150 ตารางเมตร
กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ไฟล์ผลงานต้องมีรายละเอียด ผังพื้นทุกชั้น รูปตัด รูปด้าน และภาพ Perspective วัสดุ พร้อมคำอธิบายแนวความคิดของการออกแบบและการประหยัดพลังงาน สูงสุดไม่เกิน 600 คำ
ส่งเป็นไฟล์ pdf ขนาด A2 จำนวน 2 แผ่น แสดงผลงานขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB โดยส่งทาง email: [email protected]

 

ติดต่อสอบถาม:

[email protected]

– Email : [email protected]

www.youngarchecohome.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ