โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตและถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป

โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 3 คู่ ประกอบไปด้วยคู่นักศึกษาตัวจริง 1 คู่สำรอง 2 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิก ASEM 1 คน

เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย สกอ.สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 4 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วม
โครงการแบบเหมาจ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา ดังนี้

(1) นักศึกษาไทยไปยุโรป อัตรา 1,200 ยูโร ต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)

(2) นักศึกษายุโรปมาไทย อัตรา 800 ยูโร ต่อเดือน (สนับสนุนไม่เกิน 4 เดือน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตและถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา

ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญในลำดับต้น ได้แก่ (1) Alternative Energy (2) Biotechnology (3) Food Science and Technology (4) Health Sciences (5) Information and Communication Technology (6) Logistics and Supply Chain Management (7) Engineering (8) Smart Electronics (9) Robotics (10) Tourism and Hospitality Management

(สาขาวิชาแลกเปลี่ยนของคู่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจกรุณาติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะที่สังกัด โดยทางคณะต้องเสนอรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดพร้อมเอกสารการสมัครส่งไปยังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

23 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements” โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิตรี คล้ำพงษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2610-5424 หรือทางอีเมล jittree_jk@hotmial.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ