การแข่งขันโต้วาที “สิทธิมนุษยชน” ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ลุ้นเป็นตัวแทนฯไปแข่งระดับอาเซียน

มาแล้ว! โอกาสให้เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล กับบทบาทในฐานะนักโต้วาทีระดับอุดมศึกษาที่ทุกคนรอคอย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการนำเสนอประเด็นโต้แย้ง และ/หรือการเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษระดับภาค/ประเทศ/นานาชาติ เช่น

– การแข่งขันโต้วาที (Debate Competition)

– การแข่งขันรูปแบบสหประชาชาติจำลอง (Model United Nations Competition)

– การแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (Moot Court Competition)

– ไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน:

– คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จะทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่เกิน 24 คน

– การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คณะทำงานฯ จะพิจารณาจากความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การแข่งขันโต้วาที ผลการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ

– สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน หรือนิสิต นักศึกษา
ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรง

– คณะผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

– คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันและกำหนดการตามความเหมาะสม

– กรณีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า ไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

 

ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด จำนวน 4 ครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ดังนี้

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา” กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโต้วาที และการแข่งขันโต้วาทีรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562

– การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

– การฝึกอบรมแบบเข้มก่อนการแข่งขันระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (เฉพาะผู้ชนะเลิศได้เป็นผู้แทนประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562

– การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2562

 

กำหนดระยะเวลา:

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

– จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางอีเมล [email protected] หรือ [email protected] ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2562

– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง)มาแสดงต่อคณะทำงานจัดการแข่งขันฯ ในวันที่มารายงานตัวเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

– ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 1 กันยายน 2562

– ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 กันยายน 2562

– มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562

 

รางวัลการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ดังนี้:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 0-2141-3930-31

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ