รวม 30 คำศัพท์ ที่จำเป็นต่อการสอบ TOEIC รับรองว่าคุณจะได้เจอแน่ๆ รีบเรียนรู้ไว้สิ!!

การสอบ TOEIC ในแต่ละครั้งมีความยากในระดับที่ใกล้เคียงกัน หากคุณกำลังมีแพลนที่จะสอบ TOEiC ให้ได้คะแนนดีๆแล้วละก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอบคือสมาธิ และการเตรียมตัวที่ดี ถ้าเรารู้คำศัพท์จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการทำข้อสอบ

และนี่คือการรวบรวมคำศํพท์ที่ควรจำ ก่อนไปสอบ Toeic

 

contract  สัญญา

a binding agreement that is enforceable by law

 

assurance  การรับประกัน, การรับรอง

a binding commitment to do or give or refrain from something

 

determine  กำหนด, ระบุ

find out or learn with certainty, as by making an inquiry

 

engage ว่าจ้าง, ขอความช่วยเหลือ

consume all of one’s attention or time

 

establish  ก่อตั้ง, ค้นพบ

set up or found

 

provision  การจัดหา, การเตรียม

the activity of supplying something

 

resolve  แก้ปัญหา, ตอบข้อข้องใจ

find a solution or answer

 

specific  โดยเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ

stated explicitly or in detail

 

assure  ทำให้เชื่อมั่น, ยืนยัน

inform positively and with certainty and confidence

 

cancel  โมฆะ

declare null and void

 

cancelled  ยกเลิก, เพิกถอน

no longer planned or scheduled

 

obligation  ข้อตกลง, พันธะ

the state of being bound to do or pay something

 

 

obligatory  เกณฑ์, บังคับ

required by compulsion or convention

 

provide  จัดหาให้

give something useful or necessary to

 

provision  การจัดหา, การเตรียมการ

the activity of supplying something

 

specify  ระบุ

be particular about

 

specification  ข้อจำกัด

naming explicitly

 

attract  ดึงดูดความสนใจ

exert a force on

 

compare  เปรียบเทียบ

examine and note the similarities or differences of

 

competition  การแข่งขัน

the act of contending with others for rewards or resources

 

consume  บริโภค

take in as food

 

convince  ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว

make realize the truth or validity of something

 

fad  คลั่ง, แฟชั่นสมัยนิยม

an interest followed with exaggerated zeal

 

inspiration  แรงบันดาลใจ

arousal of the mind to unusual activity or creativity

 

persuasion  การชักชวน, การโน้มน้าว

communication intended to induce belief or action

 

productive  ที่อุดมสมบูรณ์

capable of bringing forth, especially abundantly

 

attraction  การดึงดูด

the quality of arousing interest

 

attractive  ความงาม, มีเสน่ห์ดึงดูด

pleasing to the eye or mind as through beauty or charm

 

comparison  การเปรียบเทียบ

the act of examining resemblances

 

comparable  ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้

able to be described as similar

 

คำศัพท์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสอบเท่านั้น นอกจากการจำคำศัพท์แล้ว ควรฝึกทำข้อสอบในส่วนของ Listening และ Grammar เพิ่มเติม เพื่อคะแนนที่ดียิ่งขึ้น

ที่มา: vocabulary

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ