แจกทุนการศึกษา 50 ทุน ในระดับป.ตรี – ป.เอก เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ปี 2018

Japan Educational Exchange and Services (JEES) มอบทุนการศึกษา Mitsubishi Corporation International สำหรับปี 2018 โดยวัตถุประสงค์ของทุนนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้ค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 50 ทุน

-หลักสูตรปริญญาตรี ¥100,000 ต่อเดือน (ประมาณ 28,000 บาท)

-หลักสูตรปริญญาโท / ปริญญาเอก ¥50,000 ต่อเดือน (ประมาณ 14,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาสัญชาติใดก็ได้ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น

-เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอกอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน พ.ศ 2561

-เป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น คนที่ต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อใช้จ่ายในส่วนการศึกษาของตนเอง)

-เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาอย่างอื่น ยกเว้นการกู้ยืมเงิน การได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน หรือได้รับทุนการศึกษาแบบครั้งเดียว

-เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปี

-ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของ Mitsubishi Corporation International มาก่อน

-เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มารยาทดี รวมทั้งมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

-เป็นคนกระตือรืนร้น มีความตั้งใจในการไปแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ

-เป็นผู้ที่วางแผนเรียนต่อต่างประเทศในระยะยาว ตามระยะเวลาของหลักสูตร

-เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง

 

วิธีการสมัคร:

-แบบฟอร์มการสมัคร

-รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัคร ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3×4 ซม. เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง และแนบไปกับแบบฟอร์มใบสมัคร

-จดหมายรับรอง (Letter of Recommendation) จากมหาวิทยาลัย

-สำเนาหลักฐานทางการศึกษาที่เป็นทางการ สำหรับปี พ.ศ 2559

แบบฟอร์มการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

18 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.ges.kyoto-u.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ