AAUW International Fellowships ทุนเรียนต่อสหรัฐฯ ระดับป.โท-ป.เอก สำหรับนศ.หญิง

AAUW International Fellowships ทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดย American Association of University Women ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนนี้มอบให้เฉพาะนักศึกษาหญิงเท่านั้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Master’s/Professional Fellowship: $18,000 (ประมาณ 590,000 บาท)

Doctorate Fellowship: $20,000 (ประมาณ 660,000 บาท)

Postdoctoral Fellowship: $30,000 (ประมาณ 990,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพศหญิง

-ไม่ถือสัญชาติอเมริกัน และไม่มีใบอนุญาตอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aauw.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ