สมัครเลย! ทุนระดับป.โทให้ประเทศที่กำลังพัฒนา ศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

สนใจเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์เชิญทางนี้! ทุนการศึกษา ADB-Japan Scholarship เปิดโอกาสให้พลเมืองที่มีคุณสมบัติตามที่ทางทุนกำหนดในประเทศที่กำลังพัฒนา ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ University of Auckland

โดยเป็นทุนการศึกษาที่รวมทั้งค่าธรรมเนียม และค่าครองชีพ ในหลากหลายสาขาที่น่าสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

– เงินช่วยเหลือสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Master of Public Health

– Master of Science (Environmental Science)

– Master of Arts (Development Studies)

– Master of International Business

– Masters Programmes in Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศที่กำลังพัฒนาตามที่ทาง ADB ได้กำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ตามสาขาที่ทางทุนกำหนดที่ University of Auckland

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยผลการเรียนที่ดี

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– มีความเชี่ยวชาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

– มีอายุต่ำกว่า 35 ปีขณะที่สมัคร

– มีสุขภาพร่างกายที่ดี

– ต้องกลับประเทศบ้านเกิดหลังจบหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับทุน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ADB-JSP Information Sheet

– กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ADB-JSP Application Form

– สำเนาจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อที่ University of Auckland

– ใบรับรองผลการเรียน และใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา

– ใบรับรองการจ้างงาน

– หนังสือรับรองรายได้ที่ออกโดยบริษัท

– หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองหรือคู่สมรสที่ออกโดยบริษัท ทั้งรายปีและรายเดือน

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ผลการวัดระดับ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาได้หลังจากที่คุณได้รับการยืนยันเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่ทางทุนกำหนด โดยสามารถส่งเอกสารขอรับทุนทั้งหมดได้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

Applications and Admissions
The University of Auckland
Private Bag 92019
Auckland 1142
New Zealand

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

auckland

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ