โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

กองทัพเรือโดยโรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจําปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร

เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

2. เป็นชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547)

3. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ และตามที่กองทัพไทยกำหนด

5. ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร) ดังนี้

– อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม

– อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 161 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม

– อายุ 18 ปี สูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 51 กิโลกรัม

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ

7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11. บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน

12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว

13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด

14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1-14 นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับสมัครทาง Internet เพียงช่องทางเดียว ที่เว็บไซต์ http://www.admission-rtna.net หรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.admission-rtna.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ