ค่ายเตรียมศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที 1/2562

น้องๆ ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อด้านการบิน หรือกำลังมองหาช่องทางการสอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ต้องไม่พลาด!!

กับค่ายเตรียมศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ครั้งที 1/2562 ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สำหรับน้องๆ ที่สนใจยื่นสมัครในปีการศึกษา 2562

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับสายอาชีวะ)

– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

– เป็นผู้ที่มีผลคะแนน GAT,PAT,SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ

– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยูj ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมปลายหรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ

– ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561

– สายตาไม่บอดสี

– เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

– เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

 

จำนวนที่รับ

50 คน

 

ค่าสมัคร

ฟรี!!

 

ปิดรับสมัคร

23 สิงหาคม 2561 (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

 

วันที่จัดค่าย

25 สิงหาคม 2561

 

ตารางเวลากิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

– 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

– 08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ

– 09.30 เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

 

สถานที่จัดค่าย

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

เอกสารที่ต้องเตรียม ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด)

– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา (จำนวน 1 ชุด)

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป)

– ผลคะแนน GAT, PAT, SAT หรือ ผล Test Score อื่นๆ

 

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อโดยตรงที่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 02-329 8000 ต่อ 2147, 095-556-8769 , 095-651-3840 หรืออีเมล [email protected] โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://aviation.kmitl.ac.th

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ