เปิดรับสมัครแล้ว!! สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 – 2564)

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 – 2564) โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของเยาวชนให้ปรับตัวเข้ากับผู้ที่มาจากภูมิหลังอันแตกต่างกันได้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

– ประเภททุนทั่วไป คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง

– ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนระบุ

– ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ทุนคือ

1. AFS Thailand Full Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

2. Asia Kakehashi Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนชาวเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้ง 2 ทุน บิดา,มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้น

– ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES
คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547

– กำลังจะศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ.2562  *ยกเว้นเยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

– ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เป็นผู้มีความประพฤติดี

– ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

– มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ากว่า 2.30 และต้องไม่มีผล การเรียนติด 0,ร,มผ และมส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครได้ที่ http://www.afsthailand.org ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ ภายในวันพุธ 5 มิถุนายน 2562 (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด)

– สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

– ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ www.afsthailand.org และศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ (ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์)

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ