กรมสารบรรณทหารบกรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วันนี้ – 6 ธ.ค. 2562

กรมสารบรรณทหารบกรับสมัครบุคคล ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จํานวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ตําแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,430 บาท จํานวน 1 อัตรา (หญิง)

ตําแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,430 บาท จํานวน 2 อัตรา (ชาย 1 อัตรา และหญิง 1 อัตรา)

ตําแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,430 บาท จํานวน 1 อัตรา (ชาย)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. ตําแหน่ง พนักงานบริการ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ตําแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรียงพิมพ์ ทําแบบ แก้ตัวอักษร และแจกตัวอักษร รวมทั้งพิสูจน์อักษร ตรวจทาน แก้ไข พิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ พับหนังสือ เข้าเล่ม ทําปก วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลงานทางด้านการพิมพ์ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อ่านรายละเอีดยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

6 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ