ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ชิงเงินรางวัลกว่า 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. เป็นนักเรียน ทั้งชาย และ หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง 15-18 ปี

2. การแข่งขันไม่มีการแบ่งแยกเพศ

3. โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 4 คน

4. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเซ็นรับรองในใบสมัครการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน

2. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกันดำรงรักษาภาษาไทยให้งดงามยั่งยืนอยู่คู่ชาติตลอดไป

 

ประเภทการแข่งขัน

นักเรียน ทั้งชาย และ หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี

 

ปฏิทินการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการสมัคร

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 วันทำการแข่งขัน ประกาศผลและมอบรางวัล

 

วันเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

1. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 10 คะแนน

2. การออกเสียง ร, ล 10 คะแนน

3. การออกเสียงคำควบกล้ำ 10 คะแนน

4. ความชัดเจนในการออกเสียง 10 คะแนน

5. การออกเสียงคำตามหลักการอ่าน 10 คะแนน

6. ความถูกต้องตามบทอ่าน 10 คะแนน

7. การแบ่งวรรคตอน 10 คะแนน

8. ลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื้อหา / ความช้าเร็ว / ความราบรื่น) 10 คะแนน

9. คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง 10 คะแนน

10. บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน

*หมายเหตุ

– ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้คะแนนเรียงลำดับความสำคัญจากข้อ 1-10 เป็นเกณฑ์ตัดสิน

– คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 คน

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

huso.azurewebsites.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ