ประกวดในโครงการ AI Innovation JumpStart Batch2 ชิงทุนสนับสนุนๆ + อื่นๆ

มีการประกวดเจ๋งๆ มาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันอีกแล้ว !!

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2 (ครอบคลุม Automation Robotics & Intelligent Systems: ARI) ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และอื่นๆ

 

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ให้รองรับความต้องการด้านบุคลากรตามนโยบาย EECi ที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ซึ่งเป็น New S-Curve ของประเทศ

– เพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

– เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมด้าน ARI ต้นแบบเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต

– เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีด้าน ARI ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:

– ผู้สมัครควรมีจำนวนสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน จำนวน 2- 6 คนต่อทีม โดยสมาชิกในทีมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยี ARI ได้ และมี DATA พร้อม

– มีผู้ซื้อ ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าที่รอจะนำนวัตกรรมไปใช้งานจริงเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์

– ผู้สมัครสามารถพัฒนาผลงานเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และสามารถเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนได้

– ผู้สมัครมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมโครงการ สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้

 

ARI FOCUSING AREA /อุตสาหกรรมเป้าหมาย:

– Smart Agriculture

– Smart Manufacturing & Logistics

– Smart Living

 

กำหนดระยะเวลา:

รับสมัคร วันนี้ – 10 ม.ค 2563

 

ติดต่อสอบอบถาม:

– โทรศัพท์ 0-2583-9992 ต่อ 1442

– โทรสาร 0-2583-2884

– อีเมล: jirawan@swpark.or.th หรือ tes@swpark.or.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ