“ทุนส่งน้องเรียนจบ” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน

เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) 

-ทุนละ 15,000 บาท/ปี

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

-ทุนละ 30,000 บาท/ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

“ทุนส่งน้องเรียนจบ” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละระดับการศึกษาได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2561

คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดําเนินการดังนี้

1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน่วยงานแนะแนว หน่วยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ / ภาควิชา หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th

2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จํานวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมใบสมัครที่มีการรับรองจากอาจารย์หัวหน้าแผนก/ภาควิชา หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษา เรียบร้อยแล้ว

3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้

– บัตรประจําตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ (Transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจําปีการศึกษา 2561 จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด

– สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด

– สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว

– เอกสารรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี

– เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบผ่านสถาบันต้นสังกัด หรือส่งจดหมายลงทะเบียน/EMS มาที่มูลนิธิฯ

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ajinomotofoundation.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569 เบอร์ตรง 0-2247-9547 อีเมล์ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ