ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2562 โอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ

ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) เป็นทุนรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขคือผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ตุลาคม 2562

หลังจากจบการศึกษาผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านเว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

27 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholar.ocsc.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ