ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

– ค่าศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย มีภูมิลําเนาหรืออาศัยในประเทศไทย

2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี)

3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน และความประพฤติดี

4. อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันสมัคร ถึงเมษายน 2564

5. ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ

6. ผู้สมัครต้องสมัครทุนจากประเทศไทย และต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอน

7. มีสุขภาพแรงกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์

8. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

6 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ajinomotofoundation.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ