มูลนิธิหอการค้าอเมริกันมอบทุนการศึกษา 25,000 บาท ให้นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์!

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์! ขณะนี้มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศไทย

โดยผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษากว่า 25,000 บาท รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่  80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)

– มีความประพฤติดี

– ขณะขอทุนผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต

– ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

– ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (รายละเอียดหน้าที่ 8 Personal Essay ในใบสมัครขอรับทุน)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร

– สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย)

– สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา

– จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)

– เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับชำนาญงาน ขึ้นไป ลงนามรับรอง

– หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่องานกิจการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของผู้สมัครเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

amchamthailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ