ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” รวม 30 ทุน ไม่จำกัดอายุ!!

โอกาสดีๆ สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากเรียนต่อระดับปริญญาตรีมาถึงแล้ว!! กับทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” ประจำปี 2563 จำนวน 30 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนนี้ได้ตั้วแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” รวม 30 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ไม่จำกัดอายุ

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

4. จะต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และไม่ใช่การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

5. สามารถเข้าศึกษาได้ตามระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด

6. สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet, Mobile phone, Smart phone เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ pdms.arda.or.th

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 (โดยไม่เสียค่าสมัคร)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

pdms.arda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ