วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัคร “นักเรียนพยาบาล” ปีการศึกษา 2561 นี้ แถมมีทุนให้!!

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย – หญิง ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รับสมัครคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 100 คน แบ่งออกเป็น

-ทุนกองทัพบก (เพศหญิง) 20 คน

-ทุนส่วนตัว 75 คน (ชาย 15 คน เพศหญิง 60 คน)

-ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 คน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ

-มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ONET, GAT, PAT2

-มีสถานภาพโสด อายุ 18-25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

-มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

-มีร่างกายสมบูรณ์ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. มีค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ไม่เกิน 30 ไม่เป็นโรค หรือพิการตามที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ก

-ไม่บกพร่องในศีลธรรม

-ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท

-ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ

-ไม่เคยถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

-ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

***การเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผู้สมัครบางประเภทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rtanc.thaijobjob.com

หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครฯ พร้อมเงินจำนวน 350 บาท ไปชำระผ่านธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

ปิดรับสมัคร:

17 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rtanc.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ