กรมบัญชีกลางรับสมัครงานตำแหน่ง “พนักงานราชการทั่วไป” เงินเดือน 21,000 บาท!!

กรมบัญชีกลางประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ประจำปี 2561 โดยรับสมัครทั้งสิ้น 11 อัตรา ทั้งวุฒิว ปวช. ปริญาตรี และปริญญาโท ซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาค ก.

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-นักวิชาการคลัง (ปริญญญาโท) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

-นักวิชาการคลัง (ปริญญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา

-บุคลากร (ปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา

-เจ้าหน้าที่การคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา

 

ระยะเวลาการจ้าง

นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 2553

-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

-ไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

-ไม่เคยถูกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง cgd.thaijobjob.com

***ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 – 5 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cgd.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ