มาแล้ว!! ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562 (เดิมชื่อทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET)

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ได้ที่เว็บไซต์ https://asea-uninet.org/network-members/member-universities/austrian-universities/

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนวิจัยทุกสาขาวิชา ระยะเวลา 1 เดือน (ทั้งนี้ ควรเริ่มปฏิบัติงาน ณ ประเทศออสเตรียในวันที่ 1 ของเดือนและสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่เกิน วันที่ 30/31 ของเดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทยและเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็น
สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN- European Academic University Network: ASEA-UNINET) และได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันต้น
สังกัดให้สมัครรับทุน

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่สมัคร

4. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

5. ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร(หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International Journal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

6. ผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship จะได้รับการพิจารณาเป็น ลำดับแรก

7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าทำวิจัย (Letter of Acceptance) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยที่ปรึกษาชาวออสเตรียต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์

4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร (Letter of Recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)

5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2.1 จำนวน 1 ฉบับ และเอกสารตามข้อ 2.2-2.7 เรียงตามลำดับจำนวน 6 ชุด (ประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครรับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัด โดยขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามลิงค์ด้านล่าง) ไปยัง

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

(โดยวงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัครรับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship 2019”)

ทั้งนี้ สามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 10 อาคารอุดมศึกษา 1

 

ปิดรับสมัคร:

2 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดทุนและใบสมัครรับทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ