เยาวชนพลาดไม่ได้!! ASEF Summer University ที่สโลวีเนีย-โครเอเชีย ฟรีตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก-อาหาร

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 22(ASEFSU22) ภายใต้หัวข้อ Sustainable Tourism: Youth driving Green Growth ที่สโลวีเนีย และโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2561

จึงขอเชิญชวนเยาวชนจากประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia–Europe Meeting – ASEM) สมัครรับทุนสนับสนุนเต็มจำนวน และร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ผ่านมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ – การคมนาคมอย่างยั่งยืน การจ้างงานของเยาวชน และการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (2) ด้านสังคม – มรดกทางวัฒนธรรม การลดช่องว่าง และการมีส่วนร่วมกับส่วนท้องถิ่น และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม – การจัดการทรัพยากรน้ำและของเสีย พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมหลักของโครงการ:

1. การเตรียมความพร้อมออนไลน์ 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจประเด็นที่จะหารือในโครงการฯ

2. การเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สโลวีเนียและโครเอเชีย เพื่อเข้าร่วมการฝึกฝนการนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติ การเสนอวิธีแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการจ้างงานสำหรับเยาวชน และการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคมในภูมิภาค

3. การอบรมออนไลน์หลังโครงการ 4 สัปดาห์ เพื่อประเมินและติดตามผลการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเอเชีย-ยุโรป หรือกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี

-มีความสนใจในประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดและเขียนได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง asiaeuropefoundation.formstack.com

 

ปิดรับสมัคร:

3 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ