ADB – JSP ทุนระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษา Japan Scholarship Program โดยสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียนที่ University of Auckland

-ตั๋วเครื่องบินจากประเทศบ้านเกิดมายังเมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

-ค่าครองชีพพื้นฐานในออกแลนด์

-ประกันสุขภาพในนิวซีแลนด์

-ตั๋วเครื่องบินจากออกแลนด์มายังประเทศบ้านเกิดของผู้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา

-สำหรับนักวิชาการที่มีส่วนร่วมในการวิจัย อาจมีทุนพิเศษสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด ตรวจสอบได้ ที่นี่

-มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่เป็นเลิศ

-มีประสบการณ์ทำงานแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี

-มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

-มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ณ เวลาที่สมัคร แต่ในบางหลักสูตรจำกัดอายุไว้ที่ 45 ปี ตามความเหมาะสม

-มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

-มีความตั้งใจที่จะกลับไปยังประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบแสดงผลการเรียน และใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ใบรับรองการจ้างงาน

-หนังสือรับรองรายได้ที่ออกโดยบริษัท

-หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ผลการทดสอบ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก ส่งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.adb.org

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.auckland.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ