ทุนป.โท และป.เอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ณ สถาบัน AIT ประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา AIT Fellowship เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ภายใต้คณะ School of Engineering and Technology (SET), School of Environment, Resources, and Development (SERD) และ School of Management (SOM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบัน AIT กำหนด (เช่นสำหรับผู้สมัครปริญญาโทมีผล IELTS หรือ AIT EET คะแนน 5.0 ขึ้นไป และคะแนน 5.5 สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สี่ปี) จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

-สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

-มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ในระดับปริญญาโท และ 2.75 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

-CV

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่กำหนด จากนั้นผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

25 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ