เปิดรับสมัครสอบ “นักเรียนนายสิบทหารบก” ประจำปี 2564 ด่วนก่อนหมดเขต 25 มกราคมนี้

กองทัพบกมีกําหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2564

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ประเภทของผู้สมัคร:

1. บุคคลพลเรือน

2. ทหารกองประจําการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก

4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

5. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก)

 

คุณสมบัติทั่วไป:

– มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบกรวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

– เป็นชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหาร กองประจําการมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์(ในปี พ.ศ. 2564) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ

– สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

– มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ ปู่ หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบมีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช่หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้

(1) สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ

(2) หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น

– มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก

– ต้องว่ายน้ําได้ ไม่น้อยกว่า 25 เมตร

– เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน

– ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีที่สมัครสอบ และผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิ์การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

 

 

คุณสมบัติเฉพาะ:

– เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจําการมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. 2565)

– ทหารกองเกิน อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542ถึง พ.ศ. 2546 )โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการในปี 2564 (เกิด พ.ศ. 2543 )สําหรับผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.43)แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจําการ

– ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2546) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (นศท.ปี 3) ของศูนย์การกําลังสํารองหรือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกต้องแสดงหลักฐานสมุดประจําตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) เท่านั้น สําหรับ ผู้แสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ

– ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2540 )

– ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2540) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ

– พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)

– อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)

– ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก) มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)

 

การรับสมัครสอบ:

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ