ข่าวดี!! มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแจกทุนเรียนต่อ ป. ตรี ในประเทศไทย สมัครได้ถึง 31 ส.ค.นี้

ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 ทุน มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้ร่วมระดมกองทุนผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชน และกองทุนอีกส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคโดยตรงของบริษัทสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ซึ่งกิจกรรมหลักๆที่จัดประจำทุกปีเพื่อระดมกองทุนคือ Governors Ball Silent Auction, Charity Golf Tournaments และงาน American Independence Day Picnic และทุนการศึกษาจกมูลนิธิฯเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังจัดการอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพระยะเวลาสามวันให้แก่นักศึกษาในกรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมดีๆ

รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติอีกด้วย นอกจากนี้ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังเชิญชวนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาปีแรกเข้าค่ายปฐมนิเทศเป็นเวลาสองวันโดยมุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโครงการและเข้าใจการบริการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)

3. มีความประพฤติดี

4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

2. ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร

4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย)

5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา

7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)
โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ

8. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ

9. หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก

กรุณาส่งใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ประจำปีการศึกษา 2017-2018 พร้อมกับกรอกใบรายงาน Community Engagement Report Form มาที่
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)
ชั้น 7, อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ,
93/1 ถนน วิทยุ, ลุมพินี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรืออีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.amchamthailand.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ