AusAID มอบทุนการศึกษา ALA

ออสเตรเลียได้มอบทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้แก่ผู้ได้รับทุนชาวไทย จำนวน 5 คน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ศักยภาพความเป็นผู้นำ และสร้างความสำเร็จในระดับวิชาชีพ

ผู้ได้รับทุนทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำของประเทศไทยในอนาคต ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในปีการศึกษา นี้

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) มอบทุนการศึกษา ALA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงสร้างพันธมิตรและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ ผู้สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในสามจังหวัดนี้ จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ๆ

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครทุนนี้ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.ausaid.gov.au/scholar? หรือติดต่อสถานทูตออสเตรเลีย โทรศัพท์ 02-344 6301

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ