ทุนระดับอุดมศึกษามูลค่า 30,000 บาท/ปีการศึกษา จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563!!

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ขึ้นไป ตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในเอกสารแนบ

– ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาในชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75

– เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

– สามารถเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– เตรียมไฟล์ใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcripts (ที่แสดงเกรดเฉลี่ยรายภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด) – ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB (โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน)

– เตรียมไฟล์รูปถ่ายในชุดนิสิต นักศึกษา ครึ่งตัว – ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB (โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน)

– เตรียมไฟล์ “แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” – โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ Link: https://drive.google.com/file/d/19iO5NsUnTm6cQpOtyDuOcfNYUY2_68E6/view?usp=sharing กรอกข้อมูล ติดรูปถ่าย เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่ท่านสังกัดลงนาม จากนั้น scan file ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB (โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน)

– มี E-mail Address ของ Gmail (เพื่อสะดวกในการประสานข้อมูลติดต่อ) – หากไม่มี Gmail ขอความกรุณาให้สมัคร เนื่องจากการกรอกใบสมัครนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ gmail ในการกรอกข้อมูล
** กรณีสมัคร Gmail ใหม่ แนะนำให้ผู้สมัครตั้งชื่ออีเมลล์เป็นชื่อจริง เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารในอนาคต*

– เตรียมไฟล์เรียงความ “แนะนำตนเอง” ความยาว 1 หน้า A4 เพื่อชี้ให้เห็นเป้าหมายชีวิต ความใฝ่ฝัน จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นต้น (กำหนด Upload ไฟล์ ในรูปแบบ MS Word หรือ PDF อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) (โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ คลิก!!

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ