ทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2563 สนับสนุนโดย บสก.

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ/ การเงิน/ การบัญชี/ เศรษฐศาสตร์/ นิติศาสตร์/ การตลาด/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป (ประกอบด้วยสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75

4. หากเป็นชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือ ไม่เป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.bam.co.th

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bam.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ