Bangkok Airways ประกาศกำหนดการโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563

Bangkok Airways ประกาศกำหนดการโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563 (ยกเว้น Ground Operations)

กำหนดวันเริ่มต้น ฝึกงานตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 แต่เริ่มต้นฝึกงานได้ไม่เกินวันที่ 13 มกราคม 2563
(นักศึกษาจะต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. มีความประพฤติดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รายละเอียดการรับสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป รอบ 1/2563

– เอกสารรายละเอียดโครงการฯ

– แบบฟอร์มสมัครโครงการฯ (หากไม่ใช่เอกสารแบบฟอร์มรอบ 1/2563 ไม่รับพิจารณาทุกกรณี)

– รายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบ,สถานที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักศึกษา ของแต่ละหน่วยงาน (เพื่อนิสิต/นักศึกษาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกหน่วยงาน )

 

วิธีการสมัคร:

1.กรอกสมัครทาง Google Form ลิงค์ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzvmEOcMwykElUICpfln2bZAwIdHIkP8epL2f2Lyv3D2XJQ/viewform

2.ส่งเอกสารการสมัคร โดย Scan เอกสารแล้วส่งทางอีเมล pginternship@bangkokair.com โดยนักศึกษา ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและเรียงเอกสารตามรายการ ดังนี้

2.1 แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงาน ดาวน์โหลดได้ที่ Link (เลือกหน่วยงานที่จะเข้าร่วมฝึก 3 หน่วยงาน >> ดูรายชื่อหน่วยงานและคุณสมบัติได้ที่ Link)

2.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย โดยวันที่เริ่มและสิ้นสุดวันฝึกงานต้องตรง กับแบบฟอร์มที่กรอกในใบสมัคร) โดยในหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เรียน รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.3 สำเนาบัตรประชาชน

2.4 สำเนาแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bangkok Airways Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ