ห้ามพลาด!! ทุนเรียนต่อป.โท นิเทศ at NIDA สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 ต.ค. 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเรียนต่อป.โท โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือน ทุนเรียนฟรี ไม่มีเงินเดือน และทุนเรียนฟรีครึ่งหนึ่ง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนประเภทที่ 1 : เรียนฟรี มีเงินเดือน

จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท การสมัครจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

ทุนประเภทที่ 2 : เรียนฟรี ไม่มีเงินเดือน

จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร การสมัครจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

ทุนประเภทที่ 3 : เรียนฟรีครึ่งหนึ่ง

จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร การสมัครจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

*เด็กทุนต้องเป็น TA ของคณะ อาทิตย์ละ 6 ชม.

*กรณีทุนสำหรับนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ gscm.nida.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

11 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

นิเทศ at NIDA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ